نمایش 1 - 2 از 2
مدیر کمیته امداد زیرکوه خبرداد:
مدیرکمیته امداد شهرستان زیرکوه از اعزام 120 نفر از مددجویان تحت حمایت واقشار نیازمند درقالب کاروان شوق زیارت به مشهد مقدس خبرداد.
10/18/1395 - 13:28
مدیر کمیته امداد زیرکوه خبرداد:
مدیر کمیته امداد زیرکوه ازاعزام 40نفراز مددجویان واقشار نیازمند زیارت اولی به اردوی مشهد مقدس خبرداد.
08/13/1395 - 11:32
اشتراک در مدیر کمیته امداد زیرکوه،کمیته امداد زیرکوه،فارابی،ضیاءالدین فارابی