عمومی

تــشــریــح بــرنــامــه های فــرهنــگــی تــبــلــیــغــی ارتــش بــه مــنــاســبــت ٢٩فــروردیــن

بــه مــنــاســبــت فــرارســیــدن ۲۹ فــروردیــن ســالــروز حــمــاســه آفــریــنــی های نــیــروی زمــیــنــی قــهرمــان ، فــرمــانــده تــیــپ ١٧٧ مــتــحــرک هجــومــی شــهیــد نــصــر اصــفــهانــی نــزاجــا بــرنــامــه های دهه ارتــش را تــشــریــح ڪــرد.

به گزارش پایگاه خبری زیرکوه نیوز،بــه مــنــاســبــت فــرارســیــدن ۲۹ فــروردیــن ســالــروز حــمــاســه آفــریــنــی های نــیــروی زمــیــنــی قــهرمــان ، فــرمــانــده تــیــپ ١٧٧ مــتــحــرک هجــومــی شــهیــد نــصــر اصــفــهانــی نــزاجــا بــرنــامــه های دهه ارتــش را تــشــریــح ڪــرد، و گــفــتــ: روز ارتــشــ، یــادآور رشــادت های بــزرگ مــردانــی اســت ڪــه شــجــاعــانــه جــان خــود را در طــبــق اخــلــاص گــذاشــتــنــد تــا از ڪــیــان نــظــام مــقــدس جــمــهوری اســلــامــی دفــاع ڪــنــنــد.
ســرتــیــپ دوم ضــرغــام مــرادیــ، اذعــان داشــتــ: آنــچــه ڪــه امــروز بــدان مــی بــالــیــم مــرهون حــمــاســه آفــریــنــی و پــایــمــردی دلــیــر مــردانــی اســت ڪــه در هشــت ســال دفــاع مــقــدس از ڪــارزاری شــگــرف و در مــقــابــل تــمــامــی قــدرت های روز جــهان آبــدیــده شــدنــد و ســربــلــنــدی و افــتــخــار را بــرای مــیــهن عــزیــز خــویــش بــه ارمــغــان آوردنــد.
فــرمــانــده تــیــپ ١٧٧ ضــمــن تــبــریــک فــرا رســیــدن ایــن روز بــزرگــ، افــزود: بــاتــوجــه بــه گــســتــرش شــیــوع ویــروس ڪــرونــا، جــهت گــیــری بــرنــامــه ها بــر ایــن مــنــوال بــود ڪــه شــور و اهمــیــت بــرگــزاری مــراســم ۲۹ فــروردیــن و دهه ارتــش هرچــه بــاشــڪــوه‌تــر بــرگــزار گــردد.
ایــشــان در بــخــش دیــگــری از ســخــنــان خــود تــاڪــیــد ڪــرد: تــبــلــیــغــات مــیــدانــی در ســطــح پــادگــان ها شــهرک ڪــوی ســازمــانــیــ، امــاڪــن و مــعــابــر شــهر ، مــســابــقــات و بــرنــامــه های مــتــنــوع در بــســتــر فــضــای مــجــازی از جــمــلــه بــرنــامــه ها دهه ارتــشــ، اســتــ.
وی بــا ابــراز خــرســنــدی از ایــنــڪــه شــوق و مــشــارڪــت خــانــواده ها، جــوانــان و نــوجــوانــان در بــرنــامــه های فــرهنــگــی ســتــودنــی اســتــ، خــاطــرنــشــان ڪــرد: شــڪــل و ســاخــتــار بــرنــامــه‌ها بــه گــونــه‌ای اســت ڪــه عــمــده فــعــالــیــتــ‌های فــرهنــگــی بــا همــت خــانــواده ڪــارڪــنــان انــجــام مــیــ‌شــود تــا انــســجــام و همــدلــی در جــامــعــه نــیــز نــمــود بــیــشــتــری داشــتــه بــاشــد.
شــایــان ذڪــر اســتــ؛ مــحــفــل انــس بــا قــرآن بــصــورت زنــده، تــجــدیــد مــیــثــاق بــا آرمــان های شــهدا در جــوار شــهیــد گــمــنــام تــدفــیــن شــده در شــهرک ســازمــانــیــ، اجــرای رزمــایــش ڪــمــک های مــؤمــنــانــه، عــطــر افــشــانــی و گــلــبــاران مــزار شــهدا، ســرڪــشــی از خــانــواده شــهدا، جــانــبــازان و ایــثــارگــران ، بــرگــزاری مــراســم جــنــگ شــادی ویــژه ڪــارڪــنــان و خــانــواده ها و همــچــنــیــن ســربــازان مــســتــقــر در مــنــاطــق مــرزی ، تــجــلــیــل از خــانــواده های مــوفــق در عــرصــه های مــخــتــلــف عــلــمــیــ، فــرهنــگــی و ورزشــیــ،بــرگــزاری مــســابــقــات ورزشــیــ، بــرگــزاری مــســابــقــه ڪــتــابــخــوانــی در بــســتــر فــضــای مــجــازی گــوشــه ای از بــرنــامــه های دهه ارتــش در ســال جــدیــد اســتــ.
بــرنــامــه های ایــام بــزرگــداشــت ارتــش و حــمــاســه آفــریــنــی های نــیــروی زمــیــنــی قــهرمــان ازســالــروز شــهادت امــیــر ســپــهبــد عــلــی صــیــاد شــیــرازی آغــاز و تــا ســوم اردیــبــهشــت مــاه ســالــروز شــهادت امــیــر ســپــهبــد مــحــمــدولــی قــرنــی ادامــه خــواهد داشــتــ.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا